1. Smluvní strany

KAM MEDIA s.r.o.

Se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČ: 25545248
DIČ: CZ25545248
Jsme plátci DPH.
Společnost zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod značkou C 208554
(dále jen „Poskytovatel“)

Objednavatel

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí objednavatelem každá fyzická osoba podnikající, právnická osoba a další osoby a subjekty, které mají přidělené identifkační číslo v ČR a které se registrují k odběru poptávek a ke kontaktům na zadavatele poptávek v systému www.stavebniaukce.cz. (dále jen „Objednavatel“)

2. Popis služby

2.1. Služby StavebníAukce.cz

Služba portálu www.stavebniaukce.cz slouží ke zprostředkování soukromých a firemních poptávkových aukcí pro registrované dodavatele. Poptávkovou aukcí se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících poptávek na vybrané registrované dodavatele a zpřístupňuje možnost zadat nabídku k poptávkové aukci a poté kontakty za účelem navázání spolupráce. Službu provozuje společnost KAM MEDIA s.r.o. .

2.1.1 Provedení registrace

Registraci může objednavatel provést prostřednictvím webového formuláře, dostupného na adrese http://www.stavebniaukce.cz/registrace-dodavatele/ Registraci může provést také telefonicky po poskytnutí všech potřebných údajů. Registrace do systému www.stavebniaukce.cz je závazná (telefonicky, přes elektronický formulář, e-mailem).

2.1.2 Funkčnost služby

Registrací na serveru stavebniaukce.cz získá objednavatel přístup k poptávkovým aukcím a ke kontaktům na zadavatele poptávek dle vlastního výběru z oborových kategorií systému stavebniaukce.cz. Přihlašovací jméno a heslo je zasíláno ihned po schválení registrace dodavatele našim pracovníkem. Kontakt na poptávající je viditelný až po výběru Vaší nabídky poptávajícím, který Vám sám poskytne svůj kontakt.

Objednavateli budou zasílány poptávkové aukce z vybraných oborů přímo na uvedený e-mail ihned po jejich zveřejnění a také do profilu dodavatele na webu www.stavebniaukce.cz . Poptávky lze zasílat pouze na jednu e-mailovou adresu.  Poptávkové aukce jsou zasílány maximálně z 10 oborů.

2.1.3 Trvání služby

Trvání služby je zahájeno ihned po schválení registrace dodavatele. Zároveň je zaslána faktura, která je splatná ihned. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet provozovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury mohou být firemní údaje předány třetí straně a to pouze za účelem vynucení platby. Taktéž při neuhrazení faktury v době splatnosti zaniká nárok na bonusové služby. Služba je ukončena dle zvoleného tarifu za 12 nebo 24 měsíců.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1 Poskytovatel služby

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání objednavatele v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru, šíří obsah poptávek jakýmkoli způsobem bez souhlasu provozovatele, šíří své přístupové kódy do systému, zasílá nevyžádaná obchodní sdělení nebo nabídku služeb nesouvisejících s obsahem poptávky (nevyžádanou nabídku), zneužívá získaných kontaktů k podvodnému podnikání (k páchání trestné činnosti). Tato opatření nijak neomezí další práva provozovatele vůči dodavateli. Při nedodržení těchto povinností si poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a odhlášení objednavatele ze systému, bez jakéhokoli finančního vyrovnání.

3.2 Objednavatel

V případě, že objednavatel chce ukončit registraci v systému www.stavebniaukce.cz a má splacené všechny závazky vůči dodavateli – provozovateli portálu www.stavebniaukce.cz, je možné registraci ukončit zasláním požadavku o zrušení registrace v systému na emailovou adresu info@stavebniaukce.cz. Žádost bude vyhodnocena našimi pracovníky do 30ti dnů.

4. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem objednavatele jeho osobní údaje, zejména jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Objednavatel dále souhlasí s tím, že poskytnuté údaje se automaticky objeví a zveřejní v katalogu dodavatelů na stránce www.stavebniaukce.cz provozovanou firmou KAM MEDIA s.r.o... Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek mezi objednavateli a poptávajícími.

Poskytovatel služby má právo zasílat objednavateli e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Objednavatel má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.

Po vypršení platnosti registrace objednavatele v systému www.stavebniaukce.cz má poskytovatel právo uchovávat jeho kontaktní údaje pro své interní potřeby, pokud dodavatel nepožádá o jejich výmaz.

Poskytovatel služby předává osobní údaje objednavatele pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek.

Uchovávané osobní údaje může objednavatel nebo poptávající kdykoli změnit ve svém zákaznickém profilu nebo prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

5. Závěrečná ustanovení

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu, zabezpečení systému ani solidnost poptávajícího. Registrací firmy je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami. Další vztahy a náležitosti, stejně jako obsah registrace, nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem při poskytování služby – možnost účastnit se poptávkových aukcí a získat tak zakázku a přístup ke kontaktům na zadavatele poptávkových aukcí v systému stavebniaukce.cz.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Objednavatelem a Poskytovatelem okamžikem schválení řádně učiněné objednávky. Odesláním objednávky Objednavatel strvzuje, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním. Společnost KAM MEDIA s.r.o.. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Dále si vyhrazuje právno na změnu majitele portálu. Změnu a její účinnost společnost zveřejní vhodným způsobem na internetových stránkách www.stavebniaukce.cz.